ALGEMENE VOORWAARDEN. 


1. RENDER Legal Consultancy ('RENDER LC') is een eenmanszaak naar Nederlands recht met als doel het uitvoeren van juridische werkzaamheden op interimbasis en het uitoefenen van een bedrijfsjuridische adviespraktijk.

2. Tenzij anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die aan RENDER LC worden gegeven, alsook op nieuwe of vervolgopdrachten.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan RENDER LC te zijn gegeven en opdrachten worden uitgevoerd door of namens RENDER LC. 

4. De uitvoering van de aan RENDER LC verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en de partij waarvoor interimwerkzaamheden worden verricht. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden.

5. Iedere aansprakelijkheid van RENDER LC is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de door RENDER LC afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van RENDER LC beperkt tot een maximum van euro 10.000,00 (zegge tienduizend euro). 

6. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van RENDER LC daarvoor.

7. RENDER LC is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. RENDER zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Als RENDER LC bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is RENDER LC tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt.

8. De opdrachtgever vrijwaart RENDER LC tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van RENDER LC.

9. De opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming om de aan RENDER LC verstrekte persoonsgegevens te verwerken in verband met de uitvoering van de opdracht.

10. RENDER LC zorgt ervoor dat alle van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan RENDER LC weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. RENDER LC zal vertrouwelijke gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Het is RENDER LC toegestaan de naam van de opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in principe maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.

12. RENDER LC is bevoegd om aan haar gegeven opdrachten tussentijds op te zeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of compensatie aan de opdrachtgever. 

13. Op de rechtsverhouding tussen RENDER LC en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en RENDER LC kennis te nemen.

14. RENDER LC heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één maand na toezending daarvan aan opdrachtgever. Indien de opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de opdracht op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden.

15. Deze algemene voorwaarden bestaan in een Nederlandse en een Engelse versie. Bij een geschil over de tekst of strekking is tekst van de Nederlandse versie doorslaggevend.

RENDER LC is gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76792161. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.renderlegal.nl/voorwaarden


Versie 3 februari 2021.