PRIVACY & COOKIES.


PRIVACY.

RENDER Legal Consultancy (hierna RENDER LC, wij, onze of ons) respecteert je privacy en je persoonsgegevens worden door RENDER LC zorgvuldig behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Hier lees je hoe RENDER LC omgaat met je persoonsgegevens. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

RENDER LC is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. RENDER LC stelt de doeleinden en de middelen vast voor de verwerking van je persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT RENDER?

Klanten en relaties delen persoonsgegevens met RENDER LC. Deze persoonsgegevens betreffen: 

  • Contactgegevens van de klant, zoals voorletters, voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer, adres en woonplaats, geboortedatum, land en een kopie van het id-bewijs van de klant of diens bevoegde vertegenwoordiger.
  • Gegevens die gebruikt worden voor uitvoering van de overeenkomst, zoals gegevens over de klant, de wederpartij, de medewerkers of adviseurs van de klant en overige personen die betrokken zijn.
  • Gegevens voor facturatie, het doen van betalingen of het incasseren van vorderingen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt RENDER LC omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan RENDER LC kenbaar zijn gemaakt, waaronder tussenpersonen of wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT RENDER JE PERSOONSGEGEVENS? 

RENDER LC gebruikt je persoonsgegevens om de juridische dienst waar je RENDER LC om verzoekt te kunnen leveren, een aanbod voor deze dienstverlening te kunnen doen of om de dienstverlening te kunnen verbeteren. RENDER LC gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om met je te communiceren over de dienstverlening. Je persoonsgegevens worden geregistreerd in de administratie (CMS) van RENDER LC. 

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS? 

De verwerking  van je persoonsgegevens is nodig: 

  • Voor het verlenen van juridische diensten, om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren.
  • Voor juridisch advies en verwijzing.
  • Vanwege een wettelijke of juridische grondslag waar RENDER LC aan moet voldoen.
  • Op grond van een gerechtvaardigd belang, zodat RENDER LC de dienstverlening aan haar klanten deugdelijk kan uitvoeren.
  • Voor communicatie activiteiten.

MET WIE DEELT RENDER JE PERSOONSGEGEVENS? 

RENDER LC maakt gebruik van derde partijen die namens RENDER LC persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld hosting partijen en IT-leveranciers. Wanneer RENDER LC gebruik maakt van deze derde partijen, dan gaat zij zogenaamde verwerkersovereenkomsten met hen aan. Daarin staan onder meer afspraken over beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Verder heeft de eigenaar en hebben de eventuele medewerkers van RENDER LC, die de persoonsgegevens nodig hebben om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, toegang tot je persoonsgegevens in het CMS.

Daarnaast kan RENDER LC persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Door RENDER LC ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

Je persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt. RENDER LC verstrekt je persoonsgegevens in beginsel niet aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

ZIJN JE PERSOONSGEGEVENS VEILIG? 

RENDER LC heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die zij van je verwerkt te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de geldende normale standaarden voor informatiebeveiliging.

HOE LANG BEWAART RENDER JE PERSOONSGEGEVENS?

De uitoefening van de adviespraktijk door RENDER LC brengt met zich mee dat het nodig is om je persoonsgegevens te bewaren. RENDER LC bewaart persoonsgegevens maximaal 5 (vijf) jaar, tenzij zij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moet bewaren of indien er een gerechtvaardigd belang is om de gegevens langer te bewaren.

JE RECHTEN ALS BETROKKENE

Iedere betrokkene heeft in beginsel het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Hiervoor kun je RENDER LC een verzoek sturen. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. RENDER LC kan je aanvullende informatie vragen, bijvoorbeeld over je identiteit.

VRAGEN OF KLACHTEN

Als je vragen of klachten hebt over de wijze waarop RENDER LC met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact met RENDER LC opnemen. Ben je van mening dat de verwerking van je persoonsgegevens niet rechtmatig is, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

CONTACTGEGEVENS 

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kan je een e-mail sturen aan info@renderlegal.nl.

WIJZIGINGEN

RENDER LC behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment en om welke reden dan ook aan te passen. RENDER LC adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.


COOKIES.

Renderlegal.nl is een website van RENDER Legal Consultancy (hierna RENDER LC). RENDER LC maakt gebruik van cookies en houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn anoniem en worden niet door RENDER LC verkocht aan derden.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen door websites die je bezoekt. 

WAAROM GEBRUIKT RENDER COOKIES?

Op de website van RENDER LC worden cookies gebruikt (1) voor het functioneren van de website (technische of noodzakelijke cookies) en (2) om het gebruik van de website en de daarbij behorende statistieken te analyseren, waarmee RENDER LC inzicht krijgt in het gebruik van de website en waarmee de website kan worden verbeterd (cookies van Google Analytics). Bij het eerste bezoek op onze website wordt gevraagd of je deze cookies wil toestaan. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

De website van RENDER LC maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. RENDER LC heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat gegevens anoniem worden verwerkt en niet zijn te herleiden naar een individu. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. RENDER LC heeft hier geen invloed op. Door gebruik te maken van de website van RENDER LC geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google en Google Analytics kan je vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google AnalyticsRENDER LC heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

WIJZIGINGEN

RENDER LC behoudt zich het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment en om welke reden dan ook aan te passen. RENDER LC adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.