klachtenregeling.

Inleiding

RENDER Legal Consultancy (hierna 'RENDER') hecht grote waarde aan de tevredenheid van de cliënten. RENDER zal er alles aan doen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer je ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, dan kun je een klacht indienen. RENDER behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in deze klachtenregeling..

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Cliënt: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst van opdracht gebruik maakt of heeft gemaakt van de dienstverlening van RENDER;
 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de Cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de Cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen RENDER als opdrachtgever en de Cliënt als opdrachtgever.
 2. RENDER draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om een Klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van een Klacht vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. De advocaat wijst de Cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert die openbaar is gemaakt op de website www.renderlegal.nl en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. RENDER heeft in de overeenkomst van opdracht / de algemene voorwaarden opgenomen dat een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindende uitspraak.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een Cliënt RENDER benadert met een Klacht, dan wordt de Klacht in behandeling genomen.
 2. RENDER tracht samen met de Cliënt tot een oplossing te komen.
 3. De Klacht wordt afgehandeld binnen vier weken na ontvangst van de Klacht of er wordt met opgave van redenen mededeling aan de Klager gedaan over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de Klacht wordt gegeven.
 4. Klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel over de gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. RENDER neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de Klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. RENDER is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de Klacht.
 2. RENDER houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de Klacht.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. RENDER registreert de ontvangen Klachten met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een Klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.