ALGEMENE VOORWAARDEN. 


1. RENDER Legal is een maatschap naar Nederlands recht. Zij bestaat uit natuurlijke personen en/of praktijkvennootschappen (“de maten”). RENDER Legal voert ook de handelsnamen RENDER. Smart. Legal. en RENDER.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan RENDER Legal worden gegeven. Alleen de maten van RENDER Legal zijn bevoegd om opdrachten te aanvaarden.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan RENDER Legal te zijn gegeven en niet aan een bepaalde aan RENDER Legal verbonden persoon. Opdrachten worden uitgevoerd door of namens RENDER Legal. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

4. Onder aan RENDER Legal verbonden personen worden begrepen: de maten, de eventuele werknemers, adviseurs en personen werkzaam voor of ingeschakeld door RENDER Legal.

5. Iedere aansprakelijkheid van RENDER Legal is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de door RENDER Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

6. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van RENDER Legal daarvoor.

7. Als RENDER Legal bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is RENDER Legal tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt.

8. De opdrachtgever vrijwaart RENDER Legal tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van RENDER Legal.

9. Niet alleen RENDER Legal maar ook iedere aan RENDER Legal verbonden of vroeger verbonden persoon, rechtspersoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

10. RENDER Legal is vanwege geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder bepaalde omstandigheden bij de betreffende autoriteiten te melden.

11. De cliënt geeft uitdrukkelijk toestemming om de aan RENDER Legal verstrekte persoonsgegevens te verwerken in verband met de uitvoering van de opdracht.

12. De Stichting Beheer Derdengelden RENDER Legal is bevoegd om in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Voor het geval de Stichting Beheer Derdengelden RENDER Legal niet in staat is aan de opdrachtgever te betalen, is zij niet aansprakelijk als de bank waar de bankrekening(en) worden aangehouden haar verplichtingen niet nakomt jegens de Stichting Beheer Derdengelden RENDER Legal.

13. Voor werkzaamheden verricht door RENDER Legal is de klachtenregeling RENDER Legal van toepassing, Deze is te vinden onder www.renderlegal.nl/diensten.

14. Op de rechtsverhouding tussen RENDER Legal en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Breda is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen RENDER Legal en een cliënt kennis te nemen.       

15. Deze algemene voorwaarden bestaan in een Nederlandse en een Engelse versie. Bij een geschil over de tekst of strekking is tekst van de Nederlandse versie doorslaggevend.

RENDER Legal is gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70441413. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.renderlegal.nl/algemene-voorwaarden


Versie 1.0 - 1 januari 2018

Download de algemene voorwaarden hier.