ALGEMENE VOORWAARDEN. 


1. RENDER Legal Consultancy ('RENDER') is een eenmanszaak naar Nederlands recht met als doel het beoefenen van de rechts- en juridische adviespraktijk. RENDER voert ook de handelsnamen RENDER Legal en RENDER.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan RENDER worden gegeven, alsook op nieuwe of vervolgopdrachten.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan RENDER te zijn gegeven en opdrachten worden uitgevoerd door of namens RENDER. 

4. De uitvoering van de aan RENDER verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Iedere aansprakelijkheid van RENDER is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de door RENDER afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van RENDER beperkt tot een maximum van euro 10.000,00 (zegge tienduizend euro). 

6. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van RENDER daarvoor.

7. RENDER is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. RENDER zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Als RENDER bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is RENDER tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt.

8. De opdrachtgever vrijwaart RENDER tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van RENDER.

9. Niet alleen RENDER maar ook iedere aan RENDER verbonden of vroeger verbonden persoon, rechtspersoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

10. RENDER is vanwege geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder bepaalde omstandigheden bij de betreffende autoriteiten te melden.

11. De cliënt geeft uitdrukkelijk toestemming om de aan RENDER verstrekte persoonsgegevens te verwerken in verband met de uitvoering van de opdracht.

12. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in principe maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.

13. Een klachtenprocedure is beschikbaar voor diensten geleverd door RENDER, te vinden op www.renderlegal.nl/klachtenregeling

14. Op de rechtsverhouding tussen RENDER en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bevoegd van enig geschil tussen de cliënt en RENDER kennis te nemen, onverminderd het bepaalde in artikel 15.

15. RENDER is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit betekent dat alle geschillen naar aanleiding van de dienstverlening en/of alle declaratiegeschillen beslecht worden overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur,  te vinden via www.degeschillencommissie.nl.

16. Deze algemene voorwaarden bestaan in een Nederlandse en een Engelse versie. Bij een geschil over de tekst of strekking is tekst van de Nederlandse versie doorslaggevend.

RENDER is gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76792161. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.renderlegal.nl/algemene-voorwaarden


Versie 1 januari 2020.